PKN
Protestantse Gemeente Lexmond
 
Beleidsnotititie Vernieuwen, Verdiepen en Verbinden, maart 2012 Beleidsnotititie Vernieuwen, Verdiepen en Verbinden, maart 2012

Vernieuwen, Verdiepen en Verbinden
Beleidsnotitie 2012-2017
Protestantse Gemeente Lexmond
Lux Mundi
februari 2012

1. Inleiding
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Lexmond, Lux Mundi benoemde in haar vergadering van juni 2011 een nieuwe beleidscommissie.

Er zijn verschillende redenen om weer na te denken over beleidsplannen in de gemeente:
1) de vorige nota Geloven in de Toekomst II is inmiddels 5 jaar oud,
2) als uitwerking van de onlangs gehouden enquête De Kracht van Verbindingen,
3) een aantal Lux Mundi thema’s vraagt om een impuls.

Doelstelling van de nieuwe commissie is niet om een nieuwe, brede nota te schrijven, maar enkele thema’s te kiezen en daartoe een concreet plan van aanpak te maken. Als leden van de commissie werden aangezocht: de kerkenraadsleden Nico Hardenbol, Wilco van Snippenberg, ds. Jan Visser en de gemeenteleden Peet den Besten, Hans Godthelp en Henriëtte Schakel. Wilco fungeert als voorzitter, Hans als secretaris.

2. Aanpak
In de eerste vergaderingen spraken we over onderwerpen die mogelijk in Lux Mundi om een impuls vragen. We keken terug in eerdere stukken (beleidsnota’s, enquêteresultaten) en beschouwden eerdere discussies/bevindingen in de kerkenraad. Na overleg met de kerkenraad leidde dit tot de keuze van een zestal thema’s:
i. Jeugdwerk
ii. Jongvolwassenen
iii. Avonddiensten
iv. Kerkelijke structuur
v. Diaconiaat
vi. Kerkgebouw, incl. internet

We bespraken deze thema’s vervolgens meer in detail. Dit resulteerde per thema in een startnotitie met een aantal overwegingen per thema. De startnotitie gebruikten we vervolgens om over de thema’s in gesprek te gaan met betrokkenen in de gemeente. Leden van de beleidscommissie zochten daartoe contact met werkgroepen en commissies en maakten op basis daarvan een plan van aanpak voor het betreffende onderwerp. In het navolgende geeft hoofdstuk 3 een beeld van de Overwegingen, Reacties en Plannen van Aanpak.

Per thema wordt eerst het plan van aanpak weergegeven. Op die manier wordt kernachtig weergegeven welke acties de komende jaren verwacht kunnen worden. Als achtergrondinformatie worden per thema aansluitend de overwegingen en reacties weergegeven. We benadrukken dat de plannen van aanpak zijn gebaseerd op de overwegingen en reacties. Ons inziens wordt de leesbaarheid van deze beleidsnotitie vergroot door voor ieder thema eerst het plan van aanpak weer te geven. Hoofdstuk 4 geeft tenslotte een voorstel hoe de uitvoering van deze plannen de komende jaren te Monitoren vanuit moderamen, kerkenraad en gemeente.


3. Plannen van aanpak, Overwegingen en Reacties

3.1 Jeugdwerk, het plan van aanpak
Aan de hand van de overwegingen, bevindingen en nieuwe impulsen beveelt de beleidscommissie het volgende plan van aanpak aan:
1. Coördinatie jeugdwerk:
a. De kerkenraad stelt coördinerende taken en verantwoordelijkheden vast van jeugdouderling vast.
b. De jeugdouderling roept periodiek de jeugdgeledingen samen. Bijeenkomsten kenmerkt zich door:
i. Afstemming jaarthema.
ii. Aanwezigheid/ ontwikkeling van juiste materiaal.
iii. Bespreken van stand van zaken en ontwikkelingen bij doelgroepen (peuters, basisschool, tieners, 16+).
iv. Bespreken/ plannen van kerkelijke activiteiten en vieringen (avonddiensten?)
v. Afstemming over publiciteit jeugdwerk.
vi. Betrekken ouders bij activiteiten.
vii. Coördinatie Thema-avond.

2. Jeugdwerk heeft een herkenbaar gezicht:
a. Beschrijven van inhoud, toepassing en kaders van (individueel) jeugdpastoraat.
b. Alle aanbod gezamenlijk bekend maken, middels jeugdkatern, jeugdsite, Twitter, Facebook.
c. Ouders zijn op de hoogte van het aanbod en nemen actief deel aan werving en organisatie.
d. Periodiek is er een ontmoetingsavond waarop de jeugd zich presenteert en jong en oud elkaar ontmoet.
e. ‘Vieren’ en ‘Leren’ heeft een centrale plaats bij catechese, kindernevendienst en tienerdienst. ‘Dienen’ komt meer tot uitdrukking in GJV en clubwerk; door deelname aan (ZWO-)projecten kan dit meer vorm krijgen.
f. Er vindt afstemming plaats met de plaatselijke basisscholen over kinderliederen, projecten, dank- en biddag.


3.1.a. Jeugdwerk, de overwegingen
Doelstelling: er is een grote, groeiende tienergroep; we willen hen blijvend verbinden aan de gemeente.
Belangrijke componenten van het jeugdwerk rond deze groep zijn: clubs, catechese, tienerdienst.
De Clubs worden zeer goed bezocht, vermaak staat centraal. De Catechese kent minder deelname, meer inhoudelijk gericht. De Tienerdienst kan rekenen op goede belangstelling, legt de nadruk op inhoud.
De aansturing van deze componenten – en daarmee ook de inhoudelijke verbinding – kent betrekkelijk weinig coördinatie. De vraag is ook of je afzonderlijk, bloeiende bloemen wil maken, of een boeket.
Vanuit JOP, HGJB en Youth4Christ is er aanbod van methoden en middelen; hiervan wordt weinig gebruik gemaakt. Andere gemeentes doen dit wel.
De jeugdraad heeft vanouds vanwege ambtelijke redenen een aparte status: subsidie van de (burgerlijke) gemeente vereist een onafhankelijke organisatie. Vanuit Lux Mundi beschouwen we de raad als een reguliere commissie. De raad zelf opereert betrekkelijk zelfstandig.


3.1.b. Jeugdwerk, de reacties
We spraken met vrijwel alle geledingen van het jeugdwerk, o.a. op een speciaal daartoe belegde avond.
De methode “Kind op Zondag” voor kindernevendienst bevalt goed, met name de verbinding met de kerkdienst zelf. Soms is het materiaal wat te kinderachtig voor groep C. Dilemma is de ondergrens (in leeftijd) van groep A. Deelname van kinderen van 3,5 jaar en kinderen van 6 jaar levert een groot verschil op in begripsontwikkeling binnen groep A. De tienerdienst gebruikt ook de methode van Kind op Zondag, maar heeft geen abonnement. Oude exemplaren worden gebruikt en toegepast binnen de actualiteit. Suggestie is om ook de tienerdienst een abonnement te geven.
Sinds kort wordt een jaarthema binnen de gehele kerk gehanteerd. Hierbij aansluiten door de jeugdgeledingen wordt wenselijk geacht. Echter wel naast de vrijheid om eigen inhoud te kunnen inbrengen.
Het materiaal voor de kindercatechese wordt op dit moment geschreven door de jeugdouderling zelf. Er is weinig/ geen materiaal bekend vanuit christelijke organisaties. De jeugdouderling twijfelt eraan of het geschreven materiaal de kinderen voldoende voorbereid op het Heilig Avondmaal.
De kerkgang en betrokkenheid van tieners neemt vaak af, wanneer zij de kindernevendienst hebben verlaten. Parallel daaraan lijkt de kerkgang en betrokkenheid van de ouders van die doelgroep te lopen.
De jeugdouderlingen ervaren onduidelijkheid over de rol en taak van de jeugdouderling (inhoudelijk, coördinerend, verantwoordelijkheden). De jeugdouderlingen benoemen dat (individueel) jeugdpastoraat onontgonnen gebied is binnen onze gemeente.

3.2 Jongvolwassenen, het plan van aanpak
Aan de hand van de overwegingen, bevindingen en nieuwe impulsen beveelt de beleidscommissie het volgende plan van aanpak aan:
1. Jaarlijks wordt de doelgroep jongvolwassenen bijeengeroepen, doel:
a. Peilen van behoeften.
b. Plannen van activiteiten.
c. Afspraken maken met betrekking tot eigen inzet en betrokkenheid.

2. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de jeugdouderling en bijgewoond door de predikant en minimaal 1 wijkouderling en diaken. De hele doelgroep wordt actief benaderd.

3. Uitkomst van deze bijeenkomst is een jaarplanning en verbinding met jaarthema en andere geledingen van de kerkelijke gemeente. We hopen op die manier bij de jongeren zelf en bij de rest van de gemeente een bewustzijn op gang te brengen met betrekking tot een actieve rol van deze jongeren in de gemeente.


3.2.a. Jongvolwassenen, de overwegingen
Doelstelling: veel jongvolwassenen bevinden zich aan de rand van de gemeente. We willen de betrokken jongvolwassen ruimte geven tot verdieping en zo met hen de verbinding te zoeken naar hun leeftijdsgenoten.
Van een deel van de groep jongvolwassenen kan gezegd worden dat zij betrokken is, een ander deel bevindt zich op betrekkelijk grote afstand van de gemeente. Vraag is hoe deze groepen te benaderen, te betrekken, waar staan deze mensen inhoudelijk? In de gemeente wordt een afname van het aantal belijdenissen waargenomen. De waarde van belijdenis wordt onverminderd onderkend. De sociale druk via ouders is van belang.


3.2.b. Jongvolwassenen, de reacties
Onder jongvolwassenen is een enquête uitgezet. Van de enquêtes die zijn uitgezet, zijn er 24 retour gekomen. Dat is niet heel veel, hoewel de mensen op het persoonlijk rondbrengen van de enquête best positief reageerden. Uit de resultaten is daarom niet heel veel nieuwe informatie te halen. De belangrijkste conclusies zouden kunnen zijn:
- de jongeren die reageren voelen zich betrokken bij Lux Mundi.
- de jongeren die reageren vinden allemaal dat geloof een belangrijke rol speelt in hun leven.
- voor de jongeren die gereageerd hebben, moet er niet duidelijk iets anders.
Er worden leuke suggesties gegeven in de open opmerkingen onderaan de resultaten. Met deze conclusies, gekoppeld aan wat de PKN aanreikt over de toekomst van jeugd en jongeren in de kerk, moet de komende tijd de nadruk liggen op het verbinden van deze betrokken groep jongeren aan de gemeente en het verdiepen van die betrokkenheid. Een duidelijke mogelijkheid hiervoor ligt in het zelf verantwoordelijk maken van deze groep jongeren. De uitdaging die er ligt is dat door ‘actieve jongeren’ de afstand tot jongvolwassenen op grotere afstand kan verkleinen. Nieuwe betrokkenheid ervaren kan bijdragen aan nieuwe impulsen. Ook hopen we bij de andere geledingen van het gemeenteleven een bewustzijn op gang te brengen met betrekking tot een actieve rol van deze jongeren in de gemeente.

3.3 Avonddiensten, het plan van aanpak
Het plan van aanpak ten bate van het thema avonddiensten dient verder vorm te krijgen aan de hand van de volgende kapstok:
1. De planning van de avonddiensten ligt bij de preekvoorziening. Een officieel vast te stellen Commissie Bijzondere Avonddiensten (CBA) fungeert als het coördinerende kernteam voor alle avondbijeenkomsten. De CBA bestaat uit een kernteam van 3 personen, waaronder een kerkenraadslid. Ze organiseren zelf bijeenkomsten en formeren daartoe per bijeenkomst een voorbereidingsgroep. De commissie zou een integraal programma van Zondagavondactiviteiten voor het gehele seizoen kunnen maken. Met als bouwstenen o.a. de diensten uit de huidige programma’s van de Evangelisatie commissie, ZWO en de Commissie Bijzondere Avonddiensten. Uit te breiden met nieuwe experimenten: muziekdiensten, concert, interactieve aanpak om te komen tot gesprek, Preek in de week, tienerdienst, enz.

2. Niet alle zondagavond-bijeenkomsten zullen de ambtelijke status van kerkdienst hebben. Wel blijft de kerkenraad steeds het eindverantwoordelijke bestuursorgaan.

3. Organisatie muziekmeetings vanuit nieuw te vormen Lux Mundi Music team. Een van de kernteamleden trekt dit. Deze aanpak kent twee perspectieven:. Ten eerste het van buiten aantrekken van nieuwe muzikale vormen (bv. koren, cantorij, ensembles, musical, orkest, solisten, instrumentalisten, enz). Ten tweede het stimuleren/borgen van bestaande en nieuwe muzikale vormen vanuit Lux Mundi (gelegenheidskoor (Kerst), Cantorij (Pasen), musical, tiener musici, solisten, ensembles, enz) .

4. Bij sommige avondbijeenkomsten is een andere aanvangstijd gewenst. Geef de CBA de ruimte om hier flexibel in te zijn.

5. CBA is verantwoordelijk voor PR aanpak: regiobladen/website/facebook.


3.3.a. Avonddiensten, de overwegingen
Doelstelling: het werk als open kerk een impuls te geven. De zondagavond bijeenkomsten/diensten kunnen daartoe mogelijk benut worden en krijgen daarmee zelf ook een impuls.
Willen we toewerken naar een soort Regie-commissie Avonddiensten? Zo’n commissie zou een integraal programma van Zondagavond activiteiten voor het gehele seizoen kunnen maken. Met als bouwstenen o.a. de diensten uit de huidige programma’s van de Evangelisatie commissie, ZWO en de Commissie Bijzondere Avonddiensten. Uit te breiden met nieuwe experimenten: muziekdiensten, concert, interactieve aanpak om te komen tot gesprek, Preek van de Week, Tienerdienst, enz.
De Evangelisatiecommissie vraagt om versterking. De vraag is hoe we hen kunnen helpen. Vraag is ook hoe we een verbinding zouden kunnen maken met de Commissie Bijzondere Avonddiensten.
Als bijzondere avonddienst kwam vanuit de gemeente de vraag naar stilte-uur. Mogelijk streven naar regio aanpak.


3.3.b. Avonddiensten, de reacties
We spraken met betreffende commissies en preekvoorzienster. Uit de gesprekken kwamen de volgende overwegingen/suggesties/ideeën naar voren:
De ochtenddienst heeft zich ontwikkeld tot een ‘sterke‘ dienst voor het hele gezin. Met daarin ook veel bijzondere diensten: doopdiensten, avondmaal, themadiensten, advents- en veertigdagentijddiensten.
De avonddiensten vormen een mooie gelegenheid voor ‘escapes’: bijzondere diensten die niet direct passen in de reguliere ochtenddiensten. Een scala aan mogelijkheden passeerden de revue: jeugddienst, ZWO-dienst, catechismuspreek, Goud van Oud, Taizé, Vesper door de kerkenraad, Culemborg Chapel Choir, El Shaddai, avondmomenten in 40-dagentijd, open kerk, stiltemomenten, muziekdiensten (koren, bands, solisten, gemeenteleden, kamerorkest, Lux Mundi orkest), diensten vanuit Toerusting en Gemeenteopbouw, diensten voor/door jongvolwassenen, Preek van de leek/gastspreker, filmpreek, Going Deep, U-Talk, kunst (schilderij, toneel, musical).
Organiseer een permanente cantorij of gelegenheidskoorcommissie.
Het is van belang om met een tweetal zaken rekening te houden:
- Er zijn nogal wat zondagen die al een min of meer bijzonder karakter hebben, ook ’s avonds; avondmaalszondagen, eeuwigheidszondag.
- Belang van avonddiensten is ook dat sommigen de rust van deze dienst zoeken. Hou dus ook ruimte voor ‘gewone’ avonddienst.

Het steeds met een nieuwe groep voorbereiden van de dienst, onder regie van commissie avonddiensten maakt dat elke dienst steeds tot een avontuur van verdieping en bezinning, zowel voor de voorbereiders als de bezoekers.
Belang zit hem er mogelijk vooral in om de gemeente en de regio een schema/programma aan te bieden, waarin we laten zien te werken met een jaarprogramma van verrassende avondbijeenkomsten.
Voorstel van CBA is de commissie iets verder te formaliseren en haar taak uit te breiden tot:
- Trekker van een serie eigen diensten
- Broedplaats voor de ontwikkeling van nieuwe diensten
- Opstellen en beheren van jaarprogramma van alle bijzondere avonddiensten
De Evangelisatiecommissie wil zich graag richten op de gebruikelijke 4 diensten per jaar; dat past prima in het nieuwe avonddienstenplan. Wel is van belang dat de commissie weer voltallig wordt. Een regiecommissie kan mogelijk ook fungeren als een soort back-up: als een commissie ergens niet uitkomt kan men terugvallen op deze commissie.

3.4 Kerkelijke structuur, het plan van aanpak
Aan de hand van de overwegingen, bevindingen en suggesties voor nieuwe impulsen beveelt de beleidscommissie het volgende plan van aanpak aan:
1. Kerkenraadsvergaderingen en -structuur (besluiten/informeren)
a. Handhaaf de huidige structuur van moderamen en kerkenraad.
b. Kijk kritisch naar huidige agendavoering. Geef besluitvorming en monitoring beleidsplan daar een herkenbare positie.
c. Duid tijdens een kerkenraadsvergadering de besluitvormings- en informatiepunten.
d. Geef moderamen de verantwoordelijkheid over (het volgen van) het beleidsplan.
e. Digitaliseer genomen besluiten en infomatie over taken, verantwoordelijkheden, commissies en raden en maak deze beschikbaar voor kerkenraadsleden.
f. De kerkenraad hanteert een jaaragenda met terugkerende items (verkiezingen, jaarrekening, jaarthema, monitoring beleidsplan) en enkele, jaarlijks vast te stellen nieuwe (beleids)onderwerpen.
g. Kerkenraad neemt initiatieven voor jaarlijkse vaststelling van Jaarthema en draagt zorg voor overdracht van dit thema naar commissies en werkgroepen.

2. 3e ambtstermijn (12 jaar)
a. Onderzoek op welke manier vastgelegd kan worden hoe in geval van 3 aaneengesloten ambtstermijnen, de ambtsdrager niet 12 jaar verbonden is aan dezelfde pastorale of diaconale doelgroep.


3.4.a. Kerkelijke structuur, de overwegingen
Doelstelling: Versterken bestuurskracht.
Binnen de vergadering van de kerkenraad spelen processen van Informeren en Besluitvorming. Soms blijkt het lastig deze functies te onderscheiden en hiervan met elkaar bewust te zijn. Vraag is hoe voorkomen kan worden dat dit dilemma het proces van beleids- en besluitvorming vertraagt en verzwakt.
Verschillende onderwerpen staan al langere tijd op de agenda, en wachten op aanpak. Andere thema’s werden in de afgelopen jaren uitgebreid behandeld: o.a. zegenen van relaties. In een aantal gevallen werd besluitvorming voorbereid door een ad hoc commissie, bestaande uit enkele kerkenraad- en gemeenteleden. Soms loopt dit via het moderamen. Toetsing vooraf kan lopen via discussie in de kerkenraad of op een gemeente avond.
Slagkracht kerkenraad is mogelijk sterker met een gelaagde kerkenraad. Nadeel is wellicht dat contacten/verbindingen tussen geledingen verzwakken. Wijkindeling veranderen? Werken met wijkteams opwaarderen, waardoor bijvoorbeeld in geval van ‘vacante’ wijken een krachtige pastorale structuur gehandhaafd kan blijven. Ouderlingen niet meer per wijk, maar per doelgroep/thema? Jeugd, ouderen, jongvolwassenen. Toerusting, ZWO, Vieringen. Of een mix? Het monitoren en evalueren van genomen besluiten vraagt ook aandacht. We zien op sommigen momenen moeite om vacatures binnen de kerkenraad te vervullen, hoe gaan we daar in de toekomst mee om. Hoe zijn ervaringen elders?


3.4.b. Kerkelijke structuur, de reacties
Met een afvaardiging van de kerkenraad werden de volgende punten besproken:
Kerkenraadsvergaderingen (besluiten/informeren)
Huidige situatie bevalt het ene kerkenraadslid wel, het andere niet. Een kerkenraadslid vertelde over zijn ervaringen in een andere gemeente: kleine bestuurlijke kerkenraad (elke maand met vertegenwoordiger van alle categorieën) en een grote pastorale kerkenraad (3x per jaar)
Nadelen:
- bestuurlijke kerkenraad mag niet alle besluiten nemen, deze moeten dus naar de grotere kerkenraad.
- pastorale ouderlingen zouden zich buiten het besluitvormingsproces gesloten kunnen voelen.
- overdoen van vergadering kleine kerkenraad in grote kerkenraad.
Voordelen:
- snelle besluitsvorming.
- kortere en minder vergaderingen.

In de huidige vergaderstructuur wordt een grote verbondenheid ervaren met alle geledingen en actualiteit van de geloofsgemeenschap. Deze verbondenheid heeft grote waarde in een plattelandskerkgemeenschap. Opgemerkt wordt ook dat de huidige vertegenwoordiging door kerkenraadsleden in alle commissies en de terugkoppeling in de kerkenraadsvergadering als erg zinvol wordt ervaren. Zowel vanuit oogpunt van verantwoordelijkheid van kerkenraad als de informatieverstrekking naar de kerkenraad.
De kerkenraad heeft een rol in monitoren van beleid en besluiten. Zeker ook wat het beleidsplan aangaat. Kan dat binnen de huidige kerkenraad(svergaderingen)? Geconstateerd wordt dat dat moeilijk is/ moeizaam gaat. Met elkaar wordt van gedachten gewisseld of dat een taak zou kunnen zijn van een Beleidscommissie die gehandhaafd blijft nadat het beleidsplan is voltooid. Of is dat een taak van moderamen? Zou het moderamen acties vanuit het beleidsplan moeten uitzetten en monitoren?
De volgende suggesties worden gedaan:
- Nadenken over rol moderamen in het voorbereiden van de vergadering. Meer beleidsmatige zaken/ besluitvorming voorbereiden. Hierdoor kunnen grotere thema’s duidelijk geagendeerd worden.
- Heroverwegen van de huidige agenda(punten).
- Op de agenda en tijdens de vergadering duidelijker onderscheid maken tussen informeren en beslissen (waar moeten we iets van vinden en wat mogen we gewoon ter kennisgeving aannemen?)
- Opgemerkt wordt dat de kerkenraad een brede vertegenwoordiging kent in het moderamen, dus dat er in die zin al sprake is van een grote en kleine kerkenraad. Omgooien van de structuur hoeft dus niet perse te leiden tot meer slagkracht.

3e ambtstermijn (12 jaar)
De aanwezigen achten het niet wenselijk dat met name een wijkouderling twaalf jaar op één wijk staat. De voorkeur wordt uitgesproken om hier andere afspraken over te maken. De vraag is wel: Hoe kan dit formeel gemaakt worden? Is een plaatselijke regeling o.i.d. mogelijk? Waar leg je dat vast?
Uit dit gesprek vloeide ook voort dat er in algemene zin behoefte is aan vastgestelde informatie over: Besluiten, Taken, Verantwoordelijkheden, Commissies, enz. De scriba heeft reeds een aantal gedigitaliseerde werkinstructies rondom het ambt en pastorale situaties. Daarnaast is er een papieren variant uit 2001 met taakomschrijvingen commissies en raden.

Vacatures in de kerkenraad
Het afgelopen jaar hebben we te maken gehad met een moeilijk te vervullen en nog steeds openstaande ambtsvacature. De aanwezigen hebben het vertrouwen dat er op dit moment niet noodzakelijkerwijs naar nieuwe wegen gezocht moeten worden. NB: Dit was ook het laatste punt op de agenda. De vraag is of dit punt voldoende besproken is.

3.5 Diaconaat, het plan van aanpak
1. Langlopende projecten worden door de diaconie en de ZWO onder de aandacht gebracht bij verschillende doelgroepen in de kerk. Geef die doelgroepen ook (deel)verantwoordelijkheid in promotie en uitvoering.

2. De diaconie onderzoekt haar eigen beleidsplan en vernieuwt deze periodiek.


3.5.a. Diaconaat, de overwegingen
Doelstelling: versterken van de diaconale kracht/bewustzijn van de gemeente.
Het lopende diaconaat van Lux Mundi omvat verschillende aspecten; vanuit de diaconie wordt veel stil werk verricht; daarnaast zijn er de projecten in de 40-dagentijd, de verbindingen met ZWO, open middagen enz. Op enige afstand participeren we in projecten als die van de Stichting voor Roemenië.
Vraag is of we de betrokkenheid van de gemeente bij het diaconaat zouden willen verbreden. Hierbij spelen een aantal aspecten:
- vanwege de aard van het diaconaat is een zekere onzichtbaarheid vaak inherent aan het werk.
- een bredere betrokkenheid vanuit de gemeente zou de diaconale kracht van de gemeente kunnen versterken.
- projecten die herkenbaar voor de gemeente zijn, zouden mogelijk een bredere groep gemeenteleden de gelegenheid bieden te participeren. We denken hierbij o.a. aan jongvolwassenen.
Suggesties die we noemen:
- het opbouwen van een langdurige relatie met een partner gemeente.
- of het ondersteunen van kortlopende projecten via organisaties als Kerk in Actie of World Servants.
- of moeten we projecten in Nederland zoeken: het helpen van een stadsgemeente met problemen.
Een gedachte is ook om door te gaan met wat we doen (en dat is al heel wat) en daarnaast een jaarlijks een Lux Mundi project te kiezen. Zo’n jaarproject kan aansluiten bij het jaarthema.


3.5.b. Diaconaat, de reacties
De taken van de diaken zijn verschillend en veelzijdig, het organiseren van bezoeken is geheel anders dan het afwikkelen en verwerken van binnenkomende steun aanvragen. De diakenen worden weinig betrokken bij het werken met wijkteams. Het meest functioneel zijn de eigen vergaderingen. Kontakten met de plaatselijke overheid verlopen moeizaam, omdat de zittingsduur van diakenen te kort is om continuïteit te waarborgen. Er wordt al enige tijd meer steun gegeven aan minder projecten. Directe financiële ondersteuning aan gemeenteleden komt heel weinig voor, eerst wordt gezocht of er hulp gegeven kan worden door de burgerlijke gemeente.
Er is samen met de ZWO- commissie voor een langer lopend project gekozen, waardoor weeskinderen uit Rwanda hulp ontvangen. De betrokkenheid van de gemeente bij het kiezen van een project is niet groot. Het project is aangereikt door ‘Kerk in actie’, het is de bedoeling dat er interactieve actie ontstaat tussen onze gemeente en de plaats waarvoor de actie is. Daarvoor is begeleiding nodig van ‘Kerk in actie’. Het is de bedoeling dat meerdere geledingen van de gemeente betrokken worden bij dit project. Mogelijk is dit te verbinden met de thema's Jeugdwerk en Jongvolwassenen. In het kader van het project zal de ZWO werkgroep voortaan behalve een najaar- avonddienst, ook een voorjaarsdienst verzorgen.
Voor de veertigdagentijd wordt steun gegeven aan het project van ‘Kind op zondag’. De afstemming van de projecten van Kind op Zondag en Kerk in Actie is niet optimaal. Daardoor is het vaak veel werk om een en ander goed te laten verlopen.
Een permanente vraag blijft; een aantal dorpsgenoten binnen of buiten de kerk is eenzaam. Hier wordt hulp geboden of aandacht gegeven. Beleid wordt voor een deel bepaald door steunaanvragen van buiten. Het bestaande beleidsplan van de diakenen zal geactualiseerd worden. Het beleidsplan kan geïnteresseerde gemeenteleden en beginnende diakenen inzicht geven over de diaconale taken.
Later wordt aan deze reacties ook nog toegevoegd dat de kerk zich meer zou kunnen bezinnen op ‘groen’ kerk-zijn. Met andere woorden: hoe milieubewust geven we uitvoering aan de activiteiten.

3.6 Kerkgebouw en internet, het plan van aanpak
Uit hieronder genoemde overwegingen en reacties moge blijken dat op een aantal gebieden concrete impulsen gegeven kunnen worden aan de Lux Mundi infrastructuur. In grote lijnen gaat het om de volgende ontwikkelingen.
1. Betrekkelijk kleine investeringen:
a. Internetaansluiting
b. Beamer met scherm/ geluidsversterking in kerkzaal
c. Moderne apparatuur: TV/ geluidversterking/printer/webcam/oven

2. Betrekkelijk grote investeringen
a. Ruimte bij uitgifte balie vergroten
b. Aanbouw/serre oostzijde
c. Klik/koppelsysteem stoelen kerkzaal gebruiksvriendelijker
Voor 2a, b en c bevelen wede Commissie van Beheer aan in 2012 een technisch en financiële verkenning uit te voeren en op basis daarvan een eventueel plan van uitvoering vast te stellen. We bevelen aan deze ontwikkelingen in gang te zetten en ze op te nemen in het meerjaren investeringsplan. Voor 1a, b enc lijkt op betrekkelijk korte termijn een concreet plan van aanpak en uitvoering realiseerbaar.

3.6.a. Kerkgebouw en internet, de overwegingen
Doelstelling: ruimte bieden aan bestaande en nieuwe activiteiten. Gebouw impuls geven.
Het kerkgebouw als ontmoetingsplaats willen we koesteren en zo mogelijk verder ontwikkelen. Belangrijke onderlinge ontmoeting is het koffie/limonade drinken na de zondagse ochtenddienst. Praktisch probleem dat daarbij wordt ervaren is de krapte rondom de uitgifte balie. Inspectie ter plaatse suggereert dat het wellicht handig is de grote schuifdeuren te openen. Het verwijderen van het schoonmaakkamer zou ook extra ruimte bieden. Dat werd eerder onderzocht en bleek technisch nogal problematisch i.v.m. de dragende functie van een wand. Als niet-bouwkundigen vragen we ons af, waarom een paal deze functie niet zou kunnen over nemen. De kerk als geheel heeft wel voldoende nevenruimtes, maar voor sommige functies zijn de ruimte wel te krap en soms misschien ook niet maximaal functioneel. De consistorie is te klein voor de kerkenraad. Op hoogtijdagen is de crèche te krap. Combinatie van GJV- en crècheruimte lijkt niet ideaal. Tienerdienst en kindernevendienst passen tezamen maar net in het gebouw. De ruimtes zijn ook wat eenvormig. Een optie om een ruime, andersoortige ruimte te maken is een grote serre aan de terras/tuinzijde.
Het kerkgebouw is de fysieke omgeving van de geloofsgemeenschap, daarnaast kent de geloofsgemeenschap een niet-tastbare omgeving: informatieverstrekking en internet.
Het tijdschriftenrek vervangen door een flatscreen? Dit leidt tot aanvullende vragen: wat doen we met internet in de kerk? Welke rol kunnen sociale media spelen in activiteiten in het gebouw en tijdens kerkdiensten? Willen we projectieapparatuur in de kerkzaal?


3.6.b. Kerkgebouw en internet, de reacties
Via de mail stelden we aan alle commissies, werkgroepen en betrokkenen de vraag welke wensen er leven t.a.v. het kerkgebouw en eventueel gebruik van internet.
Een samenbundeling van de reacties geeft het volgende beeld:
- GJV: GJV ruimte mag kleurrijker, internetaansluiting gewenst i.v.m. filmpjes e.d. bij onderwerpen.
- Jeugdouderlingen: GJV- en crècheruimte splitsen, zodat ieder eigen omgeving (stijl) kan scheppen, ook i.v.m. hygiëne; meer ruimte voor Tienerdienst (mogelijk uitbreiding kerkgebouw); meer ruimte voor doorstroming bij de koffiebar na de diensten. Gebruiksvriendelijker systeem voor het los/vast maken van de stoelen in de kerkzaal; internetaansluiting gewenst voor catechese/kindercatechese; (vaste) beamer met scherm in kerkzaal wenselijk (i.v.m. verstoring van het beeld evt. een discrete opstelling).
- Cie. Bijzondere Diensten: Kleurenprinter/-copier is wenselijk; vaste beamer en scherm in de kerkzaal wenselijk. Een (vaste) expositieruimte, waar projectverbeeldingen een thuis kunnen vinden (zodat de spullen niet zo snel afgevoerd hoeven te worden).
- Jeugdraad : moderne TV, waarin dvd, usb cd kan afspelen. Internetverbinding, zodat we met laptop of nieuwe TV iets interactiefs kunnen doen. JOP levert moderne game www.sirkelslag.nl. In de keuken zou een echte oven handig zijn voor bakwerk (nu met mini oventje).
- Kosters: een grotere vergaderruimte is gewenst. Consistorie is te klein. Leidt tot veel ombouwwerk. Eventueel van 4 en 5 grote vergaderzaal maken. Voor jeugd en crèche denken aan aanbouw aan noordoostzijde. Levert ook ruimte voor nieuwe berging schoonmaakspullen. En dat levert weer koffiedrinkruimte op. Uitgiftebalie mogelijk verplaatsen naar westzijde. Ombouw van kerkzaal (bv voor open middag) erg omslachtig i.v.m. stoelen. Overwegen in plaats van bekleden, handige nieuwe stoel aan te schaffen. Renovatie geluidversterking, mogelijk overgaan op draadloos, aansluiting in uitgebreide kerkzaal. Ringleiding uitbreiden naar uitgebreide kerkzaal. Vaste opstelling voor beamer en elektrisch bediend projectiescherm in kerkzaal. Camera voor uitzending met beeld.
- Evangelisatie Commissie: beamer in kerkzaal geeft nieuwe mogelijkheden. Echter: let op stijl kerkzaal. Gebruik GJV ruimte is handig als preparatieruimte voor koren.
In het mondelinge overleg met College van Kerkrentmeesters bespraken we voornoemde Overwegingen en Reacties. De vraag naar een beamer in de kerkzaal is veelgehoord. Plaatsen van een beamer met scherm in een discrete opstelling is wel te realiseren, maar er moet ook gedacht worden aan de bediening van de apparatuur. Hebben we de mensen/kennis in huis? Ook lijkt de tijd nu echt rijp voor een (draadloze) internetaansluiting. De mogelijkheid om de diensten met beeld uit te zenden komt met het internet binnen handbereik (aanschaf webcam).
De doorstroom bij de koffiebar na de diensten is een groeiend probleem. Het openen van de schuifwand geeft wat ruimte, maar een royale toegang naar de gang westzijde en crèche ruimte is daarmee niet voorzien. Een aanbeveling om opnieuw te kijken naar de mogelijkheid de schoonmaakberging te verplaatsen zal door het CvK serieus worden beschouwd. Mogelijk is plaatsing van een paal onder de latei een oplossing?
De problematiek van het ‘klik’ systeem van de stoelen is duidelijk en bekend. Dit systeem is verre van ideaal als je moet ombouwen, wat een multifunctioneel gebruik van het gebouw wel met zich meebrengt. We hebben als kerk het voornemen de stoelen opnieuw te laten bekleden, maar verdient aanschaf van lichtere stoelen met een ander kliksysteem misschien de voorkeur? Of kan er een eenvoudiger kliksysteem op de huidige – door velen gewaardeerde – stoelen?
Eventuele uitbouw van het kerkgebouw komt ter sprake. Door een serre aan de GJV/crèche ruimte te bouwen, (waar nu openslaande deuren naar het terras zijn) is veel ruimte te winnen. GJV, crèche, tienerdienst etc. zouden hiervan profiteren, maar ook biedt dit meer ruimte voor de kerkenraadsvergaderingen. Aanbouw van een serre is mogelijk relatief goedkoop, terwijl de licht- en ruimteopbrengst optimaal is. Uiteraard moet goed gekeken worden naar de financiën. De dakbedekking is op korte termijn aan vervanging toe en dat kost geld. Bekeken zou moeten worden of en wanneer er financiële ruimte is voor aanbouw van de serre. Of hoe die ruimte eventueel gemaakt kan worden door gerichte acties.
Naar aanleiding van e.e.a. zal het CvK twee lijsten maken. Een met alle wensen voor de korte termijn, en een voor de langere termijn. Mede op grond van aanbevelingen van de beleidscommissie zal het CvK e.e.a. dan bekijken en mogelijkheden onderzoeken.
Ook hier vermelden we dat later aan de reacties ook nog wordt toegevoegd dat de kerk zich meer zou kunnen bezinnen op ‘groen’ kerk-zijn. Met andere woorden: hoe milieubewust geven we uitvoering aan de activiteiten.

4. Monitoring
De beleidscommissie beveelt in het kader van monitoring van opgestelde plannen van aanpak aan om de verschillende thema’s de komende jaren periodiek te evalueren.
Hiertoe adviseert de beleidscommissie het volgende:
a. De beleidscommissie wordt ontbonden en draagt de beleidsnotitie over aan de kerkenraad.
b. Periodiek agendeert het moderamen de verschillende thema’s op de kerkenraadsvergadering.
c. Ter voorbereiding vraagt het moderamen een kerkenraadslid, die ook sleutelfiguur is binnen het thema, de bevindingen te bundelen en te presenteren in het moderamen/ de kerkenraad.
d. De kerkenraad stelt stand van zaken vast en adviseert waar nodig voor de toekomst.
e. Terugkoppeling vindt plaats aan sleutelfiguren in het thema door kerkenraadslid.
f. Tijdens jaarlijkse gemeenteavond (op dank-, danwel biddag) vindt terugkoppeling plaats naar de gemeente.

5. Nawoord
Allereerst dient een woord van dank uitgesproken te worden aan alle gemeenteleden, commissieleden en sleutelfiguren binnen de gestelde thema’s. Hun actieve meedenken en betrokkenheid zijn van grote waarde gebleken bij de totstandkoming van dit document. Een document, bedoeld als bouwstenen in de werkplaats die onze geloofsgemeenschap is en blijft.
Tot slot spreken we de hoop uit dat deze bouwstenen ter Vernieuwing, Verdieping en Verbinding vanuit onderstaande visie mogen bijdragen aan de verdere groei van het geloofs- en gemeenteleven in onze gemeente.


Lux Mundi wil een open en betrokken gemeente zijn, waar jong en oud zich thuis voelt, die zorgzaam is naar elkaar en naar anderen en die leeft, leert en getuigt uit Gods woord van liefde.

terug
 
 
Opmerkingen over deze website?
webmasterluxmundi@gmail.com
 
AVG & foto's
Met ingang van mei 2018 zal het foto-album niet meer worden geactualiseerd. Volg ons op Facebook om onze meest recente foto's te bekijken.
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.