PKN
Protestantse Gemeente Lexmond
 
Beleidsplan diaconie Beleidsplan diaconie

De diaconie heeft zich de volgende vragen gesteld:

• wat is diaconaat?
• Wat is de visie van de diaconie op diaconaat?
• Welke werkzaamheden worden reeds door de diaconie gedaan?

Wat is diaconaat?
Veel mensen in en rondom de kerk zijn actief bezig in en voor de samenleving. Zij zijn actief in diverse maatschappelijke organisaties of helpen daar waar het nodig blijkt. We noemen dit echter meestal geen diaconaat. Daarom herkennen die gemeenteleden zich ook niet als diaken. Dit geeft aan dat diaconaat breder is dan datgene wat de ‘diaconie’ doet.

Visie van de diaconie
Diaconaat is een zaak van heel de gemeente. Een kerk die zich inzet voor mensen in knelsituaties maakt de  Bijbelse diaconale grondwoorden ‘gerechtigheid’ en ‘barmhartigheid’ waar. Zodoende zal  de diaconie een stimulerende houding hebben naar de kerkelijke gemeente. Zij zal proberen om de gemeente te betrekken bij het diaconaat.
Oog en oor te hebben voor mensen in nood door toestanden in de maatschappij en de wereld. Met de bedoeling om samen met hen, als bondgenoten, verdrukking en knelsituaties te bestrijden.

Doel
De diaconie probeert handen en voeten te geven aan deze opdracht. Dit kan door zelf werkzaamheden ter hand te nemen, maar ook door kaders (bijvoorbeeld financieel en organisatorisch) te scheppen waarmee anderen aan de slag kunnen. Dit kunnen gemeenteleden zijn, maar dat is niet perse nodig.

Functionele taakverdeling
voorzitter
secretaris
penningmeester
wijkdiaken
zorgdiaken.

2. Algemene taken
De werkzaamheden van een diaken zijn veelomvattend; er zijn algemene en minder bekende werkzaamheden.
Een goede taakomschrijving is van groot belang, zowel voor zittende als voor nieuwe diakenen.
Om hiervan een duidelijk beeld te krijgen geven we een overzicht van verschillende activiteiten, die door de diaconie uitgevoerd en gecoördineerd worden.

Algemene werkzaamheden diaconie
• coördineren diaconale medewerkers
• coördineren bezoekregeling
• coördineren kerkauto
• open middagen , o. a kerstmiddag
• CD’s van kerkdiensten bezorgen
• Collecten storten
• collecte bonnen
• kerkwebradio

Zondag
• bestemming bloemen en bezorging regelen
• collecteren, eventueel afkondiging van een speciale collecte en afhandeling collecte gelden.

Speciale diensten
• Avondmaal
• Zondag voorafgaande aan Avondmaalsviering,  nodiging gemeente door korte voorbereiding. Afkondiging bestemming collecte voor het project.
• Zaterdag ervoor: o.a. tafels en stoelen klaarzetten en avondmaal liturgieën  op stoelen leggen, (witte tafellakens en servetten, wijn,  druivensap en brood)
• Zondagmorgen en –avond tafelschikking.
• Trouwdienst aanwezigheid
• Dienst van Woord en Gebed (begrafenis) aanwezigheid
• Eeuwigheidszondag
• CD opnemen van speciale diensten zoals  doop, rouw en trouw

Afvaardigingen
• Evangelisatie commissie en open middag
• ZWO commissie
• Classis Gorinchem ( volgens rooster)
• bezoek diaconale dagen om informatie en inspiratie op te doen
• moderamen

3. Wijkdiaconaat

Doel
Het doel van de diaconie is ‘te helpen waar geen helper is’ en dit in de breedste zin van het woord. In een wijk proberen een klimaat te scheppen, waar gemeenteleden als niet gemeenteleden naar elkaar luisteren en elkaar omzien.

Visie
Om het hierboven beschreven doel kracht bij te zetten is het van belang dat de (wijk) of diaken samen met pastoraal medewerker(ster) en de wijkouderling een team vormen. In dit team kunnen we ervaring en signalen uit de wijk doorspelen aan elkaar.
Op deze manier kunnen we hulp of zorg bieden  aan gemeenteleden die het nodig hebben. Ook willen we een ieder bewust maken van zijn eigen diaconale kracht zodat we uiteindelijk één team zullen worden in denken en doen voor elkaar. Er ontstaat dan een ander beeld van de diaconie, zodat gemeenteleden niet alleen zelf diaconaal gaan denken maar ook doen.

Taken wijkdiakenen
• In teamverband problemen van gemeenteleden bespreken om daar waar nodig steunen hulp te verlenen.
• Gemeenteleden en ook niet gemeenteleden de weg te wijzen als het gaat om sociaal diaconaat. Hier gaat het over specifieke kennis over bijv.  regeling op financieel gebied binnen onze gemeente.
• Gemeenteleden zo te motiveren, dat ze omzien naar de medemens die hulp nodig heeft.
• Het coördineren van praktische hulp aan gemeenteleden en niet gemeenteleden.
• Organiseren van hulpacties voor gemeenteleden en niet gemeenteleden.

4. Zorgdiaconaat

Doel
Persoonlijke hulp te geven aan mensen, zowel leden als niet leden van de Protestantse gemeente , ‘Lux Mundi’, om samen problemen op te lossen. De gemeenteleden te wijzen op de problemen in de maatschappij en hen stimuleren ook daadwerkelijk mee te helpen om veranderingen aan te brengen.
Visie
Essentie van een diaken zijn, is ‘oog en oor’ hebben voor mensen in de knel. Kijken naar de maatschappij met een kritische blik en zo mogelijk  proberen de situatie te verbeteren, zodat mensen  mee kunnen doen, meetellen in de samenleving.

Taak
Maatschappij gericht:
Een zorgdiaken zal door een ‘diaconale bril’ naar de maatschappij moeten kijken. Hij/zij, zal indien gewenst, contact moeten onderhouden met instellingen en organisaties die zich  inzetten om het welzijn c.q. de maatschappelijke posities van mensen te verbeteren. (Er is door de gezamenlijke diaconieën binnen de gemeente Zederik een cliëntenraad opgericht)

Persoonsgericht
De diaken probeert mensen  in de knel, ongeacht of men lid is van de kerk,  zo goed mogelijk te helpen c.q.  te begeleiden. Dit zo nodig met  hulp van gemeenteleden of deskundigen.

Werkwijze
Door bekendheid te geven aan het feit dat er een zorgdiaken is, zullen de mensen hem/haar meestal rechtstreeks benaderen. Maar het zou ook via de wijkouderling/diaken kunnen gebeuren. Wanneer iemand om hulp vraagt zal de zorgdiaken, naast het maken van een afspraak, informatie vragen aan de diaconie. Een houding van ‘dit zal ik eens even oplossen’ moet worden voorkomen. Het streven is dat de vrager zoveel mogelijk zelf onderneemt. Welke stappen er ook ondernomen worden, alles gebeurt in overleg met de vrager, tenzij dit niet uitvoerbaar is. De betrokken wijkouderling wordt op de hoogte gehouden.

Afhankelijk van de vraag kan de zorgdiaken het volgen ondernemen:
• Informatie uit de betreffende documentatie verzamelen en/of contact opnemen met een ervaringsdeskundige en doorgeven aan de vrager.
• En vervolgens de vrager zelf in contact laten komen met de desbetreffende deskundigen

 

5 Het beleidsplan

De volgende zaken onze aandacht:
• Plaatselijk diaconaal platform
• Vluchtelingenwerk
• Voedselbank
• Invoering WMO
• Duurzaamheid
• Economische situatie
• Jeugddiaconaat
• Vakantiebureau
• ZWO commissie

Plaatselijke diaconale platforms
De trend is plaatselijke diaconale platforms te vormen, die gezamenlijk actie ondernemen. De slogan die gebruikt wordt is: ‘armoede is armoede.’
We denken aan samenwerken wat betreft vluchtelingenwerk, acties voor voedselbank.
Vluchtelingenwerk
Bij vluchtelingenwerk is het belangrijk, dat er afspraken gemaakt worden met de organisatie van vluchtelingenwerk, welke hulp van de diaconie verwacht wordt en wat de verantwoording is van de desbetreffende organisatie.  We streven naar overleg met de diaconie van de andere Protestantse Gemeente in Lexmond, zodat we gezamenlijk afspraken maken met de organisatie van vluchtelingenwerk.
Voedselbank
Met de dankdienst voor gewas en arbeid willen we jaarlijks een actie voor de voedselbank organiseren.  

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Met de invoering van de WMO  zijn er voor mensen die ondersteuning nodig hebben, veel veranderingen. De diaconie is zich bewust van deze veranderingen en kan mensen ondersteuning bieden  in de contacten met het WMO loket.    
Duurzaamheid
God heeft de aarde geschapen en ons in bewaring gegeven. We moeten zorgvuldig met de schepping omgaan. Om dit besef levend te houden, wordt er  gedurende een jaar iedere maand een stukje in profiel geplaatst onder de titel ‘Diaconie en Duurzaamheid’. Er zullen reacties van gemeenteleden in verwerkt worden. Vele kleine stapjes vormen samen een grote sprong naar een duurzamere samenleving.  
Economische situatie
De diaconie heeft grote zorgen  wat betreft de omvang van de werkeloosheid. Het is daarom raadzaam  om voldoende liquide middelen te beschikken. De diaconie heeft  besloten , de reserveringen  voor de te verwachten nood  te laten stijgen.
Het gereserveerde geld zal in Oikokrediet belegd worden. Gelden in Oikokrediet belegd , zijn op korte termijn liquide te maken en als reservering  brengen zij een diaconaal verantwoord rendement op. 


Jeugddiaconaat
Onder jeugddiaconaat verstaan we diaconaat voor en door jongeren.
We hebben met elkaar geïnventariseerd, wat er  aan jeugddiaconaat gedaan wordt in onze gemeente.
Enkele punten noemen we:
Hulp bij avondmaal                                                                                                                                   spaardoosjes in 40-dagentijd                                                                                                                                     geplande reis naar Roemenië                                                                                                                                   kaarten naar Rwanda                                                                                                                                                       aanpak pestgedrag
Verder hebben we kennis genomen van de inhoud tijdens de jaarvergadering van de federatie van diaconieën , waarin het jeugddiaconaat centraal stond.
Met de komst van twee nieuwe diakenen, kunnen we als taak ook het jeugddiaconaat opnemen. 

ZWO-commissie
De ZWO- commissie heeft dit jaar als speerpunt een interactief project in Rwanda. Een nieuwe vorm voor zowel de ZWO-commissie als voor de diaconie.
We overleggen de eerste diaconievergadering van het nieuwe kerkelijke jaar met de ZWO-commissie. Daarin worden aan de hand van de door de ZWO geagendeerde punten afspraken gemaakt voor het komende jaar.

Vakantiebureau
Landelijk heeft de PKN  dit jaar veel aandacht gevraagd voor vakantieaccomodaties voor mensen voor wie het lastig is zelfstandig op vakantie te gaan. Als diaconie zijn we alert op mensen in onze gemeente, die daarvoor in aanmerking komen.  

Tot slot
In het voorgaande heeft u kunnen lezen wat er in de diaconie allemaal te doen is. Graag willen we u op de hoogte houden van onze activiteiten. Wij gaan ervan uit dat we met uw steun in de komende jaren enkele doeltreffende acties op kunnen zetten.
 

terug
 
 
Opmerkingen over deze website?
webmasterluxmundi@gmail.com
 
AVG & foto's
Met ingang van mei 2018 zal het foto-album niet meer worden geactualiseerd. Volg ons op Facebook om onze meest recente foto's te bekijken.
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.