PKN
Protestantse Gemeente Lexmond
 
Kerkenraad & Pastoraat

Kerkenraad & Pastoraat

De kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit 4 wijkouderlingen, 2 jeugdouderlingen, 1 ouderling-doelgroepenpastoraat, 2 ouderling-kerkrentmeesters, een ouderling-preses, een ouderling-scriba, 5 diakenen, een jeugddiaken en de predikant.

Afgezien van de predikant worden de kerkenraadsleden als regel voor een periode van 4 jaar gekozen door de tot stemmen bevoegde gemeenteleden. Een kerkenraadslid is daarna voor een periode van 4 jaar herkiesbaar.

Stemgerechtigde gemeenteleden krijgen persoonlijk een stembiljet thuis met een functieomschrijving en een profielschets van de vacature. Uit de door de gemeenteleden voorgestelde kandidaten benoemt de kerkenraad ambtsdragers, mits er vanuit de gemeente geen wettige bezwaren tegen hen worden ingediend.

De kerkenraadsvergaderingen worden gewoonlijk gehouden op de tweede dinsdag van de maand. Stukken voor de kerkenraad kunnen worden toegezonden of afgegeven aan de scriba. In het algemeen geldt dat alleen stukken die uiterlijk 10 dagen vóór een kerkenraadsvergadering bij de scriba binnen zijn op de agenda van de desbetreffende vergadering kunnen worden geplaatst.

De diverse commissies binnen onze kerk vallen onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. In iedere commissie fungeert één van de leden van de kerkenraad als afgevaardigde van de kerkenraad. Namen van nieuw voor te dragen commissieleden dient men eerst voor te leggen aan de kerkenraad.

Moderamen
Preses, dhr. F. (Frank) Koen
Scriba, dhr. E. (Eip) Aantjes (06-22557333)
Ouderling-Kerkrentmeester, dhr. A. (Aart) den Besten
Ouderling-Kerkrentmeester, dhr. J. (Johan) de Hoop
Diaken, dhr. A. (Anton) Lakerveld (0347-341509)
Predikant, ds. H. (Harmke) Heuver (06-16127987)

Ouderlingen
Wijk 1, dhr. B. (Bertel) Kon (06-38420265)
Wijk 2, dhr. P. (Peter) Kleppe (0347-342317)
Wijk 3, mw. M. (Marjan) van der Graaf (06-53190835)
Wijk 4, mw. G. (Gea) van Muyden (06-12873208)
Ouderling-Kerkrentmeester, dhr. A. (Aart) den Besten
Ouderling-Kerkrentmeester, dhr. J. (Johan) de Hoop
Jeugdouderling, mw. A. (Astrid) Spek
Jeugdouderling, mw. G. (Greetje) van Zessen
Ouderling Doelgroepenpastoraat, mw. E. (Erica) van Zessen

Diakenen
Voorzitter, Dhr. K. (Kylian) Weijers (06-23004823)
Secretaris en jeugddiaken, mw. M. (Marleen) Reinstra - Kool (06-53389514)
Penningmeester, dhr. A. (Andre) van der Stouwe
Dhr. A. (Arjan) Ockeloen (0347-342650)
Dhr. A. (Anton) Lakerveld (0347-341509)
Mw. A. (Annelies) Kooyman ( 06-10740607 / 0345-650047)


Een pastorale gemeente

Een nieuwe pastorale organisatie vanaf najaar 2018

Pastoraat in Lux Mundi
In Lux Mundi willen we met elkaar meeleven en op elkaar betrokken zijn. We doen dat op veel momenten en manieren. Zondagochtend tijdens de koffie bijvoorbeeld, maar ook doordeweeks wanneer we elkaar ontmoeten. Dat is niet alleen een kwestie van ‘gewone’ belangstelling. Door naar elkaar om te zien, willen we ook aan onze roeping als gemeente van Christus invulling geven. Wij geloven dat God zelf naar al zijn mensen omziet, en dat geen mens er in het leven alleen voor hoeft te staan. We willen graag iets van die zorg van God laten blijken in onze onderlinge aandacht. Dat is pastoraat in de kern: naar elkaar omzien en met elkaar het leven delen in het licht van Christus. (uit: Geloven in Lux Mundi. Beleidsplan 2017-2020)

Uitwerking nieuwe organisatie van het pastoraat in onze gemeente
In het voorjaar (Profiel maart 2018) hebben we al eens bericht over de plannen om binnen onze gemeente het pastoraat anders te organiseren. Inmiddels zijn we terecht gekomen bij de praktische uitwerking van het een en ander. Op de startzondag hebben we een mondelinge toelichting gegeven. In deze bijdrage brengen we u en jou ook graag kort op de hoogte van de nieuwe situatie.
Pastoraat gebeurt in onze gemeente steeds als mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in de naam van Christus. Pastoraat is meeleven met elkaar. Dat is een verantwoordelijkheid die alle leden van de geloofsgemeenschap gegeven is. In de nieuwe opzet van de organisatie zetten we in op het stimuleren van meeleven van gemeenteleden met elkaar, bij spontane ontmoetingen en in groepen waarin men samenkomt.

Wijkpastoraat
In de nieuwe pastorale organisatie willen we ruimte houden voor individuele persoonlijke gesprekken. De mogelijkheid van huisbezoek blijft bestaan, net als pastoraat bij bijzondere levenssituaties (zoals bijvoorbeeld overlijden, ziekte, geboorte of huwelijk). De wijkouderling of predikant zal daar niet steeds het initiatief toe nemen. Is er iets aan de hand waar u of jij graag pastoraal contact over hebt, wilt u / jij het dan aan hen laten weten?

Klik hier voor de (nieuwe) wijkindeling.

Doelgroepenpastoraat
Daarnaast gaan we werken met pastoraat voor de doelgroep volwassenen. We gaan inzetten op pastorale momenten en activiteiten voor groepen gemeenteleden. Binnen het doelgroepenpastoraat ontwikkelen we nieuwe initiatieven waarmee we met elkaar willen meeleven. De ouderling voor het doelgroepenpastoraat, de diaken en de predikant werken samen met de bestaande commissies. Mocht u of jij bepaalde ideeën hebben voor activiteiten, voor momenten van ontmoeting of bezinning, wilt u / jij het hen dan laten weten?
Pastorale ontmoetingen met de jeugd in onze gemeente liggen in de handen van predikant, jeugdouderlingen en jeugddiaken, en alle andere betrokkenen bij het jeugdwerk. Zij zoeken samen naar een goede en passende manier om mee te leven met jonge gemeenteleden. Soms heeft dit een duidelijk georganiseerde vorm (een kerkdienst, catechese), maar soms is het een persoonlijke ontmoeting. Als je graag iemand wilt spreken, neem dan gerust contact op met de jeugdouderlingen of met de predikant.

terug
 
 
Opmerkingen over deze website?
webmasterluxmundi@gmail.com
 
AVG & foto's
Met ingang van mei 2018 zal het foto-album niet meer worden geactualiseerd. Volg ons op Facebook om onze meest recente foto's te bekijken.
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.